Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe        it.png is.png gr.png bg.png pt.png

FIERE – Развитие на иновациите и предприемачеството в европейските региони

Posted by CESIE on March 18, 2015

FIERE осигурява иновативни предприемачески умения на регионално равнище, като по този начин повишава способностите на регионите да разработват и прилагат стратегии, дейности и услуги, подпомагащи социално-икономическото им развитие.

 

 

За проекта

 

FIERE е двугодишен проект, финансиран по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Грюндвиг” на Европейската комисия, който е иницииран с цел развитие на предприемаческите и иновативните умения на регионалните и местни организации – публични и доброволчески.

 

Кои са проблемите, които искаме да адресираме?

 • Политиките за регионално развитие често са формулирани централизирано
 • Съществува риск регионите и предприемачите да се окажат зависими от правителството
 • Стартиране на ограничен брой инициативи в регионите и местните общности

 

Кои са целите на проект FIERE?

 • Повишаване възможностите на организациите на регионално равнище за подпомагане социално-икономическото развитие на техните региони, превръщайки ги в иновативни и предприемачески зони
 • Подпомагане развитието на комплекс от иновативни предприемачески умения в рамките на институционалната инфраструктура на регионално равнище
 • Повишаване уменията на регионалните организации за развитие на публично-частни партньорства за справяне с предизвикателствата в сферата на заетостта, икономическото развитие, климатичните промени и др.

 

Към кого е насочен проект FIERE?

 • Органи за регионално планиране
 • Обществени и доброволчески организации
 • Бизнес мрежи
 • Висши учебни заведения
 • Частни обучителни организации

 

Какви дейности се предвиждат по проекта?

 • Проучване нуждите на регионалните организации по отношение на иновативните предприемачески умения посредством провеждане на анкета за установяване на потребностите
 • Разработване на програма за обучение по иновативни предприемачески умения
 • Разпространение на казуси, представящи добри практики в сферата на иновативното предприемачество сред заинтересованите страни на регионално равнище
 • Организиране на пилотни обучителни инициативи за апробиране на разработената обучителна програма и добрите практики

 

Очаквани резултати от проект FIERE:

 • Обучителен курс за възрастни по иновативно предприемачество на европейски равнище
 • Набор от казуси, представящи добри практики в сферата на иновативните предприемачески умения
 • Мрежа от наставници във всеки от партньорските региони
 • Обучени представители на регионални обществени и доброволчески организации във всеки от партньорските региони

 

Comments

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.


Latest News & Events

Contact Us

home.png Address (Lead Partner)

Tipperary County Council,
Civic Offices,
Clonmel, Co. Tipperary,
Ireland

phone.png Telephone

+353 (0) 761 06 5000

email.png Email

info@fiereproject.com

Keep Up To Date

Sign up for our Newsletter